PL

Aktualności

12 luty 2018r.

W związku z intensywnym rozwojem zakładu oraz działu Badań i Rozwoju, ogłaszamy przetarg na dostawę fabrycznie nowego Aparatu do pomiaru siły odrywania w kierunku poziomym dla potrzeb realizacji projektu "Rozbudowa centrum badań i rozwoju zaawansowanych materiałów papierowych i foliowych" w ramach poddziałania 1.2 B "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego aparatu do badania siły odrywania w kierunku poziomym wraz z oprogramowaniem dla systemu Windows oraz akcesoriami niezbędnymi do przeprowadzania badań. W skład zamówienia wchodzi Aparat oraz dodatkowe przedmioty o następujących parametrach technicznych wymaganych przez Zamawiającego:

 1. Aparat do pomiaru siły odrywania w kierunku poziomym
  1. Przeprowadzenie badań siły odrywania odbywa się w kierunku poziomym
  2. Zintegrowany ekran dotykowy (o rozmierze od 5 do 6 cali przekątnej wyświetlacza) z interfejsem graficznym
  3. Zakres prędkości od 1 do 1200 ipm (3 - 3048 cpm)
  4. Wybieralne prędkości testowania
  5. Dwa tryby działania: test przy stałej prędkości i test przy zmiennej prędkości z możliwością płynnej zmiany przyspieszenia
  6. Kąt przeprowadzania testu 90° i 180° zgodnie z FINAT FTM 1-6, 10, 11; AFERA 4001; PSTC 101
  7. Głowica pomiarowa 2 lb, dokładność ± 0,1%
  8. Próbkowanie na poziomie 400 razy na sekundę
  9. Możliwość testowania próbek: 1/2" do 12" (12-305 mm)
  10. Maksymalna szerokość próbki - 50 mm
  11. Możliwość wyboru jednostki w jakiej podawane będą wyniki pomiarów: gramy, kilogramy, uncje, funty, Newtony
  12. Połączenie USB z komputerem z systemem Windows
  13. Możliwość pracy w trybie samodzielnym, bez oprogramowania na PC
 2. Oprogramowanie dla systemu Windows
  1. Dedykowane oprogramowanie do analizy i raportowania testów, zdolne do porównywania wielu testów, zarówno graficznie, jak i numerycznie
  2. Zdalne sterowanie działaniem maszyny za pomocą oprogramowania PC
  3. Możliwość eksportu danych testowych do Microsoft Excel
  4. Możliwość prezentowania wyników badań w postaci wykresu wraz z uzyskanymi danymi liczbowymi
 3. Akcesoria
  1. Sprzęt do kalibracji urządzenia z certyfikatem, zestaw wzorców masy 10-1000g
  2. Szklane panele do testowania przyczepności
  3. Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim

Dodatkowe wymagania dla przedmiotu zamówienia:

W trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych. Wymagany okres gwarancji - minimum 12 miesięcy od daty zakupu.

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiajacym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji
 3. Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 4. Pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami dostępna jest na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl