PL

Aktualności

05 marzec 2018r.

Informujemy o wynikach postępowania przetargowego na dostawę fabrycznie nowego Aparatu do pomiaru siły odrywania w kierunku poziomym dla potrzeb realizacji projektu "Rozbudowa centrum badań i rozwoju zaawansowanych materiałów papierowych i foliowych" w ramach poddziałania 1.2 B "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

SHIM-POL A.M. Borzymowski E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin

Data wpłynięcia oferty: 11.05.2018

Łączna Ilość otrzymanych punktów: 100 pkt – maksymalna ilość punktów

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów spełniając wszystkie kryteria w zapytaniu ofertowym 01/2018.