PL

Aktualności

06 kwiecień 2018r.

W związku z intensywnym rozwojem zakładu oraz działu Badań i Rozwoju, ogłaszamy przetarg na dostawę fabrycznie nowej elektronicznej wagi technicznej z systemem kontrolnym dla potrzeb realizacji projektu "Rozbudowa centrum badań i rozwoju zaawansowanych materiałów papierowych i foliowych" w ramach poddziałania 1.2 B "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej elektronicznej wagi technicznej wraz z oprogramowaniem oraz systemem kontrolnym o następujących parametrach technicznych:

 1. A. Zakres ważenia min. 30 kg, dokładność ważenia +/- 1g,
 2. Minimalny wymiar szalki 400x400 mm, wykonana ze stali nierdzewnej,
 3. Panel operatorski do obsługi systemu o przekątnej ekranu od 5 cali do 7 cali, wykluczając panele dotykowe
 4. Możliwość wyboru receptury po nazwie lub alernatywnie po kodzie, wybór ręczny ilości gotowej mieszanki, automatyczne dzielenie według wzoru procentowego receptury na konkretne składniki,
 5. Odmierzanie ręczne kolejnych składników bez potrzeby zdejmowania pojemnika z wagi,
 6. Prowadzenie statystyki pomiarów z zapisem każdego ważenia, możliwość generowania raportów ze statystyki pomiarowej,
 7. Możliwość połączenia panelu operatorskiego z dowolnym systemem ERP,
 8. Ustawienie zakresu dokładności (tolerancji) dozowania konkretnego składnika w danej recepturze,
 9. Różne poziomy dostępu do wagi Operator/Technolog,
 10. W razie przekroczenia limitu/tolerancji danego składnika, wymagane potwierdzenie przez technologa po wprowadzeniu hasła,
 11. Terminal oparty na systemie Linux,
 12. Możliwość przeprogramowania systemu w zależności od potrzeb,
 13. Modbus TCP/IP w standardzie do komunikacji z PLC oraz podłączenia 64 wejść/wyjść,
 14. Wbudowana baza danych minimum 100 produktów i 100 receptur,
 15. Oprogramowanie i interfejs użytkownika w języku polskim,
 16. Wskażnik zużycia danego surowca z określonej partii.

Dodatkowe wymagania dla przedmiotu zamówienia:

W trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych. Wymagany okres gwarancji - minimum 12 miesięcy od daty zakupu. Montaż oraz uruchomienie w siedzibie zamawiającego w cenie zakupu.

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiajacym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji
 3. Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 4. Pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami dostępna jest na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl