PL

Aktualności

15 maj 2018r.

Informujemy o wynikach postępowania przetargowego na dostawę fabrycznie nowej elektronicznej wagi technicznej z systemem kontrolnym dla potrzeb realizacji projektu "Rozbudowa centrum badań i rozwoju zaawansowanych materiałów papierowych i foliowych" w ramach poddziałania 1.2 B "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Pro-Nova Control Sp. Z.o.o. ul. Człuchowska 26 60-434 Poznań

Data wpłynięcia oferty: 11.05.2018

Łączna Ilość otrzymanych punktów: 99,3 pkt

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów spełniając wszystkie kryteria w zapytaniu ofertowym 02/2018.