PL

Aktualności

15 czerwca 2018r.

W związku z intensywnym rozwojem zakładu oraz działu Badań i Rozwoju, ogłaszamy przetarg na wykonanie przebudowy części budynku produkcyjnego dla potrzeb realizacji projektu "Rozbudowa centrum badań i rozwoju zaawansowanych materiałów papierowych i foliowych" w ramach poddziałania 1.2 B "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części hali produkcyjnej na pomieszczenia biurowe, wraz z całą infrastrukturą elektryczną i sanitarną, a w szczególności:

Prac budowlanych:

 1. przebudowa układu ścian wewnętrznych, poprzez wykonanie nowych ścian działowych z przeszkleniami o lekkiej konstrukcji aluminiowej
 2. wykonanie podwieszanego sufitu w nowo powstałych pomieszczeniach biurowych
 3. zamurowanie okien w części górnej pomieszczeń, wykonanie nowych otworów okiennych
 4. wykonanie nowych otworów okiennych do części produkcyjnej

Robót instalacji elektrycznych przy realizacji zadania w zakresie:

 1. instalacji siłowej, gniazd wtyczkowych 400/230V
 2. instalację oś wietlenia
 3. instalacje: ochrony przeciwprzepięciowej, dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym i wyrównania potencjałów

Robót instalacji sanitarnych w zakresie:

 1. instalacji wody do celów bytowo-socjalnych
 2. instalacji kanalizacyjną sanitarną
 3. instalacji centralnego ogrzewania
 4. instalacji wentylacji mechanicznej
 5. instalacji klimatyzacji

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który spełnia następujące warunki i złoży oświadczenie, że:

 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiajacym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji
 3. Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 4. Pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami dostępna jest na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl