PL

Aktualności

3 wrzesień 2018r.

1.2 B "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nabór nr: RPDS.01.02.01-IP.01-02-239/17

W związku z intensywnym rozwojem zakładu oraz działu Badań i Rozwoju, ogłaszamy przetarg na dostawę specjalistycznego oprogramowania do zarządzania pracą działu B+R dla potrzeb realizacji projektu "Rozbudowa centrum badań i rozwoju zaawansowanych materiałów papierowych i foliowych" w ramach poddziałania 1.2 B "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie specjalistycznego oprogramowania do zarządzania pracą działu B+R realizującego następujące wymagania:

A. Tworzenie specyfikacji laboratoryjnych (technologii badawczych) - operacje, odczynniki (materiały),

B. tworzenie specyfikacji parametrów kontroli jakości,

C. definiowanie zdarzeń generujących sugestie badań,

D. podłączanie specyfikacji laboratoryjnych do produktów i półproduktów,

E. tworzenie zleceń laboratoryjnych,

F. zarządzanie zleceniami laboratoryjnymi,

G. wydawanie wyników badań i akceptacji,

H. rejestrowanie pomiarów parametrów kontroli jakości,

I. prowadzenie archiwum badań laboratoryjnych,

J. kontrola możliwości użycia dostawy materiałów lub surowców w procesie realizacji zlecenia produkcyjnego przez pracownika działu B+R z wykorzystaniem używanego przez Zamawiającego mechanizmu rejestracji wykonania produkcji (e-kiosk),

K. integracja z oprogramowaniem ERP użytkowanym przez Zamawiającego,

L. Wykonawca pokryje całkowite koszty wykonania zmian w systemie ERP użytkowanym przez Zamawiającego wymagane do realizacji prac integracyjnych.


Dodatkowe wymagania dla przedmiotu zamówienia:

W trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić świadczenie usług wsparcia technicznego i utrzymania licencji. Wymagany okres - minimum 12 miesięcy od daty instalacji.

Instalacja oraz uruchomienie w siedzibie zamawiającego w cenie zakupu.

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiajacym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji
  3. Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
  4. Pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami dostępna jest na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl