PL

Aktualności

18 wrzesień 2018r.

Informujemy o wynikach postępowania przetargowego na dostawę specjalistycznego oprogramowania do zarządzania pracą działu B+R dla potrzeb realizacji projektu "Rozbudowa centrum badań i rozwoju zaawansowanych materiałów papierowych i foliowych" w ramach poddziałania 1.2 B "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Data wpłynięcia oferty: 14.09.2018
Cena: 50 000,00 zł netto
łączna Ilość otrzymanych punktów: 100 pkt

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów spełniając wszystkie kryteria w zapytaniu ofertowym 05/2018.