PL

Aktualności

13 listopada 2018r.

Informujemy o wynikach postępowania przetargowego na dostawę fabrycznie nowej suszarki laboratoryjnej dla potrzeb realizacji projektu "Rozbudowa centrum badań i rozwoju zaawansowanych materiałów papierowych i foliowych" w ramach poddziałania 1.2 B "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Danlab Danuta Katryńska ul. Handlowa 6a, 15-399 Białystok Cena wybranej oferty wynosi: 7 490,00 zł netto łączna Ilość otrzymanych punktów: 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów spełniając wszystkie kryteria w zapytaniu ofertowym 06/2018.