PL

Aktualności

30 listopada 2018r.

Informujemy o wynikach postępowania przetargowego na dostawę fabrycznie nowej chłodziarki laboratoryjnej dla potrzeb realizacji projektu "Rozbudowa centrum badań i rozwoju zaawansowanych materiałów papierowych i foliowych" w ramach poddziałania 1.2 B "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: MERAZET Spółka Akcyjna ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań Cena wybranej oferty wynosi: 3 550,00 zł netto łączna ilość otrzymanych punktów: 90 pkt

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów spełniając wszystkie kryteria w zapytaniu ofertowym 07/2018.