PL

Aktualności

10 grudnia 2018r.

1.2 B "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nabór nr: RPDS.01.02.01-IP.01-02-239/17

W związku z intensywnym rozwojem zakładu oraz działu Badań i Rozwoju, ogłaszamy zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla potrzeb realizacji projektu "Rozbudowa centrum badań i rozwoju zaawansowanych materiałów papierowych i foliowych" w ramach poddziałania 1.2 B "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego o następujących parametrach technicznych:

        komputer stacjonarny   2szt.
        pojemność dysku      min. 1TB
        zainstalowany procesor  min. 1.6GHz dual core
        wielkość pamięci     min. 8GB
        rodzaj pamięci      DDR4
        karta dźwiękowa      Zintegrowana
        karta graficzna      Zintegrowana
        system operacyjny     Windows 10 lub równoważny
        ekran           dotykowy w technologii oporowej
        gwarancja         min. 12 miesięcy

        komputer przenośny    2szt.
        pojemność dysku      min. 1TB
        zainstalowany procesor  min. 2.2GHz dual core
        wielkość pamięci     min. 16GB
        rodzaj pamięci      DDR4
        karta dźwiękowa      Zintegrowana
        karta graficzna      Zintegrowana
        system operacyjny     Windows 10 lub równoważny
        ekran           min. IPS 15”
        gwarancja         min. 12 miesięcy
         

Dodatkowe wymagania dla przedmiotu zamówienia:

W trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych. Wymagany okres gwarancji - minimum 12 miesięcy od daty zakupu.

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiajacym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji
 3. Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 4. Pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferty prosimy składać do 21.12.2018 na adres m.trelak@dolpap.pl