PL

Aktualności

27 grudnia 2018r.

Informujemy o wynikach postępowania przetargowego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla potrzeb realizacji projektu "Rozbudowa centrum badań i rozwoju zaawansowanych materiałów papierowych i foliowych" w ramach poddziałania 1.2 B "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
Asseco Business Solutions S.A. Al. Wojciecha Korfantego 125A, 40-156 Katowice
Cena wybranej oferty wynosi: 11 380,00 zł netto
łączna Ilość otrzymanych punktów: 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów spełniając wszystkie kryteria w zapytaniu ofertowym.