PL

Aktualności

02 stycznia 2019r.

1.2 A "Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nabór nr: RPDS.01.02.01-IP.01-02-238/17

W związku z intensywnym rozwojem zakładu oraz działu Badań i Rozwoju, ogłaszamy przetarg na zakup papierów podłożowych do powlekania silikonem i innymi substancjami z przeznaczeniem dla realizacji projektu "Rozwój działalności badawczo-rozwojowej firmy DOLPAP poprzez badania rozwojowe nad produktami papierowymi i foliowymi" w ramach poddziałania 1.2. A "Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest:

I. Zakup papierów podłożowych do powlekania powlekania silikonem i innymi substancjami:

A) Papiery podłożowe do powlekania silikonem i innymi substancjami:

1) Papier typu Kraft 90 g/m2 w ilości 3 tony

• maszynowo-gładzony jednostronnie

• kolor : nature, niebielony

• gramatura ISO 536 90 gsm tolerancja ± 4gsm

• Cobb 60, ISO 535 max. 30 gsm

• obciążenie zrywające wg Normy ISO 1924 MD min. 7,06 kN/m CD min. 2,65 kN/m

• szerokość 1090 mm


2) Papier typu Kraft 45 g/m2 z certyfikatem FSC w ilości 3 tony

• kolor: biały

• gramatura ISO 536 45 gsm tolerancja ± 2 gsm

• grubość ISO 534 50 μm tolerancja ± 3 μm

• białość ISO 2470 min. 80%

• bciążenie zrywające wg Normy ISO 1924 MD min. 3,1 kN/m CD min. 1,6 kN/m

• szerokość 1580 mm


3) Papier typu Kraft 40 g/m2 w ilości 3 tony

• maszynowo-gładzony

• kolor: biały

• gramatura ISO 536 40 gsm tolerancja ± 4 gsm

• grubość ISO 534 50 μm tolerancja ± 5 μm

• białość ISO 2470 min. 81%

• obciążenie zrywające wg Normy ISO 1924 MD min. kN/m CD min. kN/m

• szerokość 1280 mm


4) Papier typu Clay Coated 135 g/m2 w ilości 3 tony

• kolor: biały

• gramatura ISO 536 135 gsm tolerancja + 0,5 – 4 gsm

• grubość ISO 534 139 μm tolerancja -6 +4 μm

• obciążenie zrywające wg Normy ISO 1924 MD min. 7,5 kN/m CD min. 5,0 kN/m

• szerokość 1020 mm


5) Papier typu Clay Coated 60 g/m2 w ilości 3 tony

• kolor: biały

• gramatura ISO 536 60 gsm tolerancja +0 -2 gsm

• grubość ISO 534 67 μm tolerancja ± 3μm

• białość ISO 2470 min. 81%

• bciążenie zrywające wg Normy ISO 1924 MD min. 3,5 kN/m CD min. 1,8 kN/m

• szerokość 1615 mm


6) Papier typu Glassine 60 g/m2 w ilości 3 tony

• superkalandrowany

• kolor: biały

• gramatura ISO 536 60 gsm tolerancja ± 2gsm

• grubość ISO 534 52 μm tolerancja ± 3μm

• gładkość (Bekk) FS min. 1000s RS min. 400s

• obciążenie zrywające wg Normy ISO 1924 MD min. 5,2 kN/m CD min. 2,6 kN/m

• szerokość 1220 mm


7) Papier/karton 200 g/m2 w ilości 0,5 tony

• kolor: nature, niebielony

• gramatura ISO 536 200 gsm tolerancja ± 10 gsm

• zerokość 1000-1200 mm


8) Papier typu Glassine 120 g/m2 w ilości 10 ton

• superkalandrowany przystosowany do dwustronnego silikonowania

• kolor: biały

• gramatura ISO 536 120 gsm tolerancja ± 5 gsm

• grubość ISO 534 104 μm tolerancja ± 6 μm

• gładkość (Bekk) FS min. 600s RS min. 300s

• obciążenie zrywające wg Normy ISO 1924 MD min. 9,0 kN/m CD min. 5,5 kN/m

• szerokość 1550 mm


9) Papier typu Glassine 90 g/m2 w ilości 10 ton

• superkalandrowany

• kolor: biały

• gramatura ISO 536 90 gsm tolerancja ± 3 gsm

• grubość ISO 534 77 μm tolerancja ± 5 μm

• gładkość (Bekk) FS min. 1000s RS min. 400s

• obciążenie zrywające wg Normy ISO 1924 MD min. 7,6 kN/m CD min. 4,2 kN/m

• szerokość 1020 mm


10) Papier typu Glassine 78 g/m2 w ilości 10 ton

• superkalandrowany

• kolor: havana

• gramatura ISO 536 78 gsm tolerancja ± 3 gsm

• grubość ISO 534 μm tolerancja ± 5 μm

• gładkość (Bekk) FS min. 1000s RS min. 400s

• obciążenie zrywające wg Normy ISO 1924 MD min. 6,8 kN/m CD min. 3,7 kN/m

• szerokość 1060 mm


11) Papier typu Glassine 62 g/m2 w ilości 10 ton

• superkalandrowany

• kolor: biały

• gramatura ISO 536 62 gsm tolerancja ± 2

• grubość ISO 534 54 μm tolerancja -3 +4 μm

• gładkość (Bekk) FS min. 1000s RS min. 400s

• bciążenie zrywające wg Normy ISO 1924 MD min. 5,3 kN/m CD min. 2,7 kN/m

• szerokość 1615 mm


B) Papiery podłożowe do powlekania klejem


1) Podłoże do gumowania 70 g/m2 w ilości 3 tony

• maszynowo-gładzony jednostronnie

• kolor: szary, niebielony

• gramatura ISO 536 70 gsm tolerancja ± 3 gsm

• grubość ISO 534 85 μm tolerancja ± 6 μm

• Cobb 60, ISO 535 max. 30 gsm

• obciążenie zrywające wg Normy ISO 1924 MD min. 6,18 kN/m CD min. 2,4 kN/m

• szerokość 1050 mm


2) Podłoże do gumowania 70 g/m2 w ilosci 3 tony

• maszynowo-gładzony jednostronnie

• kolor: biały

• gramatura ISO 536 70 gsm tolerancja ± 3 gsm

• grubość ISO 534 85 μm tolerancja ± 6 μm

• Cobb 60, ISO 535 max. 30 gsm

• obciążenie zrywające wg Normy ISO 1924 MD min. 5,7 kN/m CD min. 2,4 kN/m

• szerokość 1050 mm


3) Papier kredowany 80 g/m2 w ilości 9 ton

• kolor: biały

• półbłysk

• gramatura ISO 536 80 gsm tolerancja ± 4 gsm

• gramatura ISO 536 80 gsm tolerancja ± 4 gsm

• obciążenie zrywające wg Normy ISO 1924 MD min. 5,8 kN/m

• szerokość 1020 mm


II. Dostawa do siedziby Zamawiającego.

Dodatkowe wymagania dla przedmiotu zamówienia:

Dane techniczne wszystkich papierów uwzględniające wymagane w opisie przedmiotu zamówienia parametry.

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiajacym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji
  3. Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
  4. Pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami dostępna jest na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl