PL

Aktualności

08 stycznia 2019r.

1.2 A "Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nabór nr: RPDS.01.02.01-IP.01-02-239/17

W związku z intensywnym rozwojem zakładu oraz działu Badań i Rozwoju, ogłaszamy przetarg na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia laboratorium B+R dla potrzeb realizacji projektu "Rozbudowa centrum badań i rozwoju zaawansowanych materiałów papierowych i foliowych" w ramach poddziałania 1.2 B "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa do Siedziby Zamawiającego sprzętu o poniższych parametrach technicznych:

1) Komora klimatyczno-temperaturowa

           a) możliwość przeprowadzania badań i doświadczeń laboratoryjnych w zakresie wilgotności od 10 do 95%,
           b) wymuszony obieg powietrza zapewniający równomierny rozkład temperatury w całym urządzeniu,
           c) możliwość zapamiętania min. 9 cykli czasowo-temperaturowych, 
           d) nastawa temperatury co 0,1°C w zakresie od 0 °C do +70 °C,
           e) dokładność nastawy i odczytu temperatury +- 0,1°C,
           f) dokładność stabilizacji temperatury w punkcie +/- 0,3 °C,
           g) dokładność odczytu wilgotności +/- 0,1%,
           h) możliwość pracy ciągłej,
           i) możliwość zaprogramowania opóźnionego włączania aparatu,
           j) sygnalizacja dźwiękowa zakończenia każdego cyklu i całego programu, 
           k) możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia, 
           l) pełna informacja dotycząca etapów realizacji programu podczas pracy komory, 
           m) Współpraca z komputerem przez złącze USB (rejestracja procesu, tabelaryzacja wyników pomiaru, wizualizacja graficzna przebiegu procesu),
           n) kolor: czarny.
         

2) Dygestorium

             a) wymiary: 1200 x 960 x 2400 mm,
             b) komora manipulacyjna oszklona szybami hartowanymi,
             c) blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzeżem,
             d) 1 x wylewka zimnej wody,
             e) 1 x zlewik polipropylenowy,
             f) 2 x gniazdo 230 V,
             g) pod blatem szafki wentylowane z płyty laminowanej,
             h) kolor biały.
         

3) Aplikator do nakładania warstw

             a) wymiary: 1200 x 960 x 2400 mm,
             b) komora manipulacyjna oszklona szybami hartowanymi,
             c) blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzeżem,
             d) 1 x wylewka zimnej wody,
             e) 1 x zlewik polipropylenowy,
             f) 2 x gniazdo 230 V,
             g) pod blatem szafki wentylowane z płyty laminowanej,
             h) kolor biały.
         

4) Urządzenie do precyzyjnego pomiaru docisku wałków układu powlekającego

             a) temperatura zacisku: 20-50 °C / 68-122 ° F,
             b) średnica rolki: ≥10 mm / 0,4 ",
             c) twardość kauczuku: 20-80 ° ,
             d) pomiary na czujnik: testowane do 1 000 razy,
             e) jednostki miary: milimetr lub cale,
             f) rozdzielczość wyświetlacza: 0,5 mm lub 1/100 cala,
             g) sterowanie jednym przyciskiem.
         

Dodatkowe wymagania dla przedmiotu zamówienia:

W trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych. Wymagany okres gwarancji – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiajacym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji
 3. Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 4. Pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami dostępna jest na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl