PL

Aktualności

09 stycznia 2019r.

1.2 B "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nabór nr: RPDS.01.02.01-IP.01-02-239/17

W związku z intensywnym rozwojem zakładu oraz działu Badań i Rozwoju, ogłaszamy przetarg na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia laboratorium B+R dla potrzeb realizacji projektu "Rozbudowa centrum badań i rozwoju zaawansowanych materiałów papierowych i foliowych" w ramach poddziałania 1.2 B "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa do Siedziby Zamawiającego sprzętu o poniższych parametrach technicznych:

1) Tester siły przdzierania metodą Elmendorf

             a) do szybkiego i dokładnego pomiaru siły przedzierania dla papieru, kartonu, folii i tkanin,
             b) wymienne odważniki dające zakres pomiarowy od 200 do 6400 g,
             c) wysoka dokładność na poziomie 0,2% zakresu pomiarowego,
             d) mozliwość podłączenia do komputera PC i zbierania danych.
         

2) Statyczna maszyna wytrzymałościowa

            a) do badania papieru i folii na rozciąganie zgodnie z normami ISO 1924 i ISO 527,
            b) głowica pomiarowa siły 500N klasa 1 wg normy EN ISO 7500-1,
            c) możliwy wybór głowic pomiarowych: 1N, 2N, 5N, 10N, 20N, 50N, 100N, 200N, 500N, 1000N i 2000N w klasie 0,5 i 1,0,
            d) funkcja automatycznej kalibracji i rozpoznawania podłączonych głowic pomiarowych,
            e) zakres prędkości suwu: 0,001 – 2000 mm/min,
            f) przestrzeń robocza wynosząca 1065 x 105 mm,
            g) dokładność sterowania prędkością suwu ± 0,1 %,
            h) szybkość próbkowania: min. 1,0 ms (1000 Hz),
            i) instrukcja obsługi do maszyny i oprogramowania w języku polskim,
            j) oprogramowanie kompatybilne z MS Windows,
            k) Możliwość eksportu wyników do MS Office,
            l) zestaw łączników,
            m) uchwyty mechaniczne śrubowe,
            n) detekcja przeciążeń głowicy pomiarowej siły,
            o) wyłącznik awaryjny.
         

Dodatkowe wymagania dla przedmiotu zamówienia:

W trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych. Wymagany okres gwarancji – minimum 24 miesięce od daty podpisania protokołu odbioru.

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiajacym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji
 3. Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 4. Pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami dostępna jest na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl