PL

Aktualności

24 stycznia 2019r.

Informujemy o wynikach postępowania przetargowego na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia laboratorium B+R: Tester siły przedzierania metodą Elmendorfa, Statyczna maszyna wytrzymałościowa dla potrzeb realizacji projektu "Rozbudowa centrum badań i rozwoju zaawansowanych materiałów papierowych i foliowych" w ramach poddziałania 1.2 B "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna
Cena wybranej oferty wynosi: 114 300,0 zł netto
łączna Ilość otrzymanych punktów: 99,2 pkt

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów spełniając wszystkie kryteria w zapytaniu ofertowym 04/2019.