PL

Aktualności

30 stycznia 2019r.

Informujemy o wynikach postępowania przetargowego na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia laboratorium B+R: Kormora klimatyczno-temperaturowa dla potrzeb realizacji projektu "Rozbudowa centrum badań i rozwoju zaawansowanych materiałów papierowych i foliowych" w ramach poddziałania 1.2 B "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
Klimatest Trzynadlowski i Wspólnicy Sp. j. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5C, 52-204 Wrocław
Cena wybranej oferty wynosi: 37 170,0 zł netto
łączna Ilość otrzymanych punktów: 88,8 pkt

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów spełniając wszystkie kryteria w zapytaniu ofertowym 05/2019.