PL

Aktualności

30 stycznia 2019r.

Informujemy o wynikach postępowania przetargowego na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia laboratorium B+R dla potrzeb realizacji projektu "Rozbudowa centrum badań i rozwoju zaawansowanych materiałów papierowych i foliowych" w ramach poddziałania 1.2 B "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dla przedmiotu zamówienia: Dygestorium jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
Fabryka Mebli Poltech Sp. z o.o., ul. Płaska 23, 87-100 Toruń
Cena wybranej oferty wynosi: 9 800,0 zł netto
łączna Ilość otrzymanych punktów: 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta częściowa otrzymała największą ilość punktów spełniając wszystkie kryteria w zapytaniu ofertowym 05/2019.