PL

Aktualności

26 marca 2019r.

1.2 A "Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nabór nr: RPDS.01.02.01-IP.01-02-238/17

W związku z intensywnym rozwojem zakładu oraz działu Badań i Rozwoju, ogłaszamy przetarg na zakup papierów papieru typu PEK do powlekania silikonem i innymi substancjami z przeznaczeniem dla realizacji projektu "Rozwój działalności badawczo-rozwojowej firmy DOLPAP poprzez badania rozwojowe nad produktami papierowymi i foliowymi" w ramach poddziałania 1.2. A "Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup papieru typu PEK 71 g/m2 do powlekania powlekania silikonem i innymi substancjami o następujących parametrach:

          1) kolor: biały
          2) gramatura ISO 536: 60 gsm papier tolerancja ± 4 
            + 11 gsm Polietylen wysokociśnieniowy o niskiej gestości LDPE tolerancja ± 3 gsm
          3) grubość ISO 534: 87 μm tolerancja ± 6 μm
          4) obciążenie zrywające wg Normy ISO 1924: MD min. 3,0 kN/m CD min. 1,1 kN/m
          5) szerokość: 1030 mm
         

Dostawa do siedziby Zamawiającego.

Dodatkowe wymagania dla przedmiotu zamówienia:

Dane techniczne papieru uwzględniające wymagane w opisie przedmiotu zamówienia parametry.

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji
 3. Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 4. Pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami dostępna jest na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl