PL

Aktualności

20 maja 2019r.

1.2 A "Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nabór nr: RPDS.01.02.01-IP.01-02-238/17

W związku z intensywnym rozwojem zakładu oraz działu Badań i Rozwoju, ogłaszamy przetarg na dostawę folii podłożowych do powlekania silikonem i innymi substancjami z przeznaczeniem dla realizacji projektu "Rozwój działalności badawczo-rozwojowej firmy DOLPAP poprzez badania rozwojowe nad produktami papierowymi i foliowymi" w ramach poddziałania 1.2. A "Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa do siedziby zamawiającego następujących materiałów:

1. Folia typu MO PP w ilości 6 t o następujących parametrach technicznych:

          • Grubość – 100 µm +/- 5% zgodnie z ISO 4593
          • Szerokość – 1570 mm
          • Kolor – biały/mleczny 
          • Średnica wewnętrzna rdzenia (tulei) – 152 mm
          • Aktywowana (koronowana) obustronnie 42 – 46 mN/m zgodnie z DIN ISO 8296
          • Siła przy 10% odkształceniu MD – min. 155 N/15mm zgodnie z DIN EN ISO 527
          • Wydłużenie przy zerwaniu MD – min. 30 % zgodnie z DIN EN ISO 527
          • Kurczenie się 125°C, 10 min MD – max. 6% zgodnie z DIN EN ISO 11501
         

2. Folia typu BO PET w ilości 10 t o następujących parametrach technicznych:

          • Grubość – 19 µm +/- 5% zgodnie z ISO 4593
          • Szerokość – 1040 mm
          • Kolor – transparentny
          • Średnica wewnętrzna rdzenia (tulei) – 152 mm
          • Wytrzymałość na rozciąganie MD – min. 220,0 MPa zgodnie z ISO 527 – 3
                         TD – min. 230,0 MPa 100 mm/min
          • Wydłużenie przy zerwaniu MD – min. 130,0 % zgodnie z ISO 527 – 3
                       TD – min. 110,0 % 100 mm/min
          • Aktywowana (koronowana) jedno lub oustronnie 44 – 48 mN/m zgodnie z DIN ISO 8296
          • Kurczenie się 150 °C, 15 min MD – max. 1,7 % zgodnie z ASTM D 1204
                         TD max. 1,2 % zgodnie z ASTM D 1204
         

Dodatkowe wymagania dla przedmiotu zamówienia:

Dane techniczne folii uwzględniające wymagane w opisie przedmiotu zamówienia parametry.

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji
 3. Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 4. Pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami dostępna jest na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl