PL

Aktualności

4 czerwca 2019r.

Informujemy o wynikach postępowania przetargowego na dostawę folii podłożowych do powlekania silikonem i innymi substancjami z przeznaczeniem dla realizacji projektu "Rozwój działalności badawczo-rozwojowej firmy DOLPAP poprzez badania rozwojowe nad produktami papierowymi i foliowymi" w ramach poddziałania 1.2. A "Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa i adres wykonawcy: NOWOFOL Kunststoffprodukte GmbH & Co. Breslauer Strasse 15 83313 Siegsdorf GERMANY
Cena wybranej oferty: 88 607,19 zł netto Łączna ilość uzyskanych punktów: 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów spełniając wszystkie kryteria w zapytaniu ofertowym 10/2019.