PL

Aktualności

20 wrzesień 2019r.

1.2 A "Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nabór nr: RPDS.01.02.01-IP.01-02-238/17

W związku z intensywnym rozwojem zakładu oraz działu Badań i Rozwoju, ogłaszamy przetarg na na dostawę silikonów do powlekania papierów z przeznaczeniem dla realizacji projektu "Rozwój działalności badawczo-rozwojowej firmy DOLPAP poprzez badania rozwojowe nad produktami papierowymi i foliowymi" w ramach poddziałania 1.2. A "Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa silikonów i innych substratów do powlekania papierów i folii podłożowych:

A) Dostawa silikonu Solventless do powlekania papieru – w ilości 20000 kg:

           Mieszanina silikonu bezrozpuszczalnikowego do powlekania papierów typu: Glassine, CCK, Kraft w gramaturach od 40-135 gsm, do samodzielnego przygotowania składająca się z: polimeru bazowego (o lepkości w 25°C min. 170 max. 300 cSt), środka sieciującego oraz katalizatora Platynowego.
           Wszystkie używane składniki muszą spełniać wymagania rozporządzenia REACH.
         

B) Dostawa silikonu Solventless do powlekania folii PET oraz PP – w ilości 4150 kg:

           Mieszanina silikonu bezrozpuszczalnikowego do powlekania folii typu: PET (19 μm, 12 μm) i PP (50 μm, 80 μm, 100 μm), do samodzielnego przygotowania składająca się z: polimeru bazowego(o lepkości w 25°C min. 170 max. 300 cSt), środka sieciującego, środka zakotwiczającego (jeżeli jest potrzeba) oraz katalizatora Platynowego.
           Wszystkie używane składniki muszą spełniać wymagania rozporządzenia REACH.
         

C) Dostawa środka uniepalniającego – w ilości 1000 kg

           Środek z antypirenami pochodzenia organicznego dedykowany do powlekania papieru.Produkt ciekły, transparentny. Możliwość aplikacji na wałach powlekających bez zanurzania papieru w kąpieli.
           Produkty muszą spełniać wymagania rozporządzenia REACH. 
         

D) Dostawa substratów do produkcji kleju – w sumarycznej ilości 2000 kg

           Mieszanina składników do sporządzenia kleju aktywowanego wodą na bazie skrobi, do powlekania papierów typu Kraft oraz papierów kredowanych. Mieszanina powinna składać się z jednego lub maksymalnie dwóch substratów bazowych, które powinny być rozpuszczalne w zimnej lub ciepłej wodzie. Dodatkowo możliwość zastosowania dodatków biofunkcyjnych poprawiających właściwości adhezyjne. Ilość: 300 kg.
           Substraty do przygotowania kleju, który powinien mieć porównywalne właściwości niezależnie od tego, czy jest świeżo rozrobiony czy ponownie przetopiony (możliwość ponownego użycia wcześniej zrobionego kleju). Ilość: 1700 kg
           Wszystkie używane składniki muszą spełniać wymagania rozporządzenia REACH.
         

Dostawa do siedziby Zamawiającego.

Dodatkowe wymagania dla przedmiotu zamówienia:

Karty charakterystyki wszystkich składników przedstawionych w przedmiocie zamówienia.

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiajacym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji
 3. Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 4. Pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami dostępna jest na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl