PL

Aktualności

23 wrzesień 2019r.

1.2 B "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nabór nr: RPDS.01.02.01-IP.01-02-239/17

W związku z intensywnym rozwojem zakładu oraz działu Badań i Rozwoju, ogłaszamy przetarg na dostawę fabrycznie nowego urządzenia do precyzyjnego pomiaru docisku wałków układu powlekającego dla potrzeb realizacji projektu "Rozbudowa centrum badań i rozwoju zaawansowanych materiałów papierowych i foliowych" w ramach poddziałania 1.2 B "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa do Siedziby Zamawiającego sprzętu o poniższych parametrach technicznych:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego aparatu do badania siły odrywania w kierunku poziomym wraz z oprogramowaniem dla systemu Windows oraz akcesoriami niezbędnymi do przeprowadzania badań. W skład zamówienia wchodzi Aparat oraz dodatkowe przedmioty o następujących parametrach technicznych wymaganych przez Zamawiającego:

Czujnik pomiaru gramatury

           a) system pomiarowy wyposażony w głowicę skanującą wstęgę papieru w sposób ciągły; 
           b) rodzaj pomiaru gramatury: bezdotykowy pomiar gramatury naniesionej powłoki kleju z wykrywaniem brzegów wstęgi; 
           c) zakres systemu pomiarowego 1300 mm;
           d) konstrukcja wyposażona w układ jezdny z głowicą skanującą on-line 
           e) głowica pomiarowa: układ emiter + detektor; 
           f) pomiar automatyczny, zakres prędkości linii produkcyjnej 150 m/min; 
           g)  rodzaj skaningu: poprzeczny, automatyczny; 
           h)  system automatyczny programowania ścieżki pomiarowej głowicy; 
           i)  zakres mierzonej gramatury papieru: 50-200 g/m2; 
           j)  rozdzielczość układu pomiarowego: 0,1 g/m2; 
           k)  wyświetlacz typu IPC do obsługi urządzenia i archiwizacji danych; 
           l)  masa całkowita urządzenia do 350 kg; 
           m)  urządzenie wyposażone w komputer typu IPC 
         

Dodatkowe wymagania dla przedmiotu zamówienia:

W trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych. Wymagany okres gwarancji – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji
 3. Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 4. Pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami dostępna jest na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl