PL

Aktualności

23 wrzesień 2019r.

1.2 A "Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nabór nr: RPDS.01.02.01-IP.01-02-238/17

W związku z intensywnym rozwojem zakładu oraz działu Badań i Rozwoju, ogłaszamy przetarg na dostawę folii podłożowych do powlekania silikonem i innymi substancjami z przeznaczeniem dla realizacji projektu "Rozwój działalności badawczo-rozwojowej firmy DOLPAP poprzez badania rozwojowe nad produktami papierowymi i foliowymi" w ramach poddziałania 1.2. A "Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup folii podłożowych do powlekania silikonem.

1. Folia typu MO PP w ilości 5 t o następujących parametrach technicznych:

					– Grubość – 50 μm +/- 5% zgodnie z ISO 4593
					– Szerokość – 1600 mm
					– Kolor – biały/mleczny
					– Średnica wewnętrzna rdzenia (tulei) – 152 mm
					– Aktywowana (koronowana) obustronnie 42 – 46 mN/m zgodnie z DIN ISO 8296 
					– Siła przy 10% odkształceniu MD – min. 80 N/15mm zgodnie z DIN EN ISO 527
					– Wydłużenie przy zerwaniu MD – min. 30 % zgodnie z DIN EN ISO 527
					– Kurczenie się 125°C, 10 min MD – max. 6% zgodnie z DIN EN ISO 11501
         

2. Folia typu MO PP w ilości 10 t o następujących parametrach technicznych:

					– Grubość – 80 μm +/- 5% zgodnie z ISO 4593
					– Szerokość – 1600 mm
					– Kolor – biały/mleczny
					– Średnica wewnętrzna rdzenia (tulei) – 152 mm
					– Aktywowana (koronowana) obustronnie 42 – 46 mN/m zgodnie z DIN ISO 8296 
					– Siła przy 10% odkształceniu MD – min. 100 N/15mm zgodnie z DIN EN ISO 527 
					– Wydłużenie przy zerwaniu MD – min. 40 % zgodnie z DIN EN ISO 527
					– Kurczenie się 125°C, 10 min MD – max. 6% zgodnie z DIN EN ISO 11501
         

3. Folia typu BO PET w ilości 10 t o następujących parametrach technicznych:

					– Grubość – 19 μm +/- 5% zgodnie z ISO 4593
					– Szerokość – mm
					– Kolor – transparentny
					– Średnica wewnętrzna rdzenia (tulei) – 152 mm
					– Wytrzymałość na rozciąganie MD – min. 220,0 MPa zgodnie z ISO 527 – 3
					
TD – min. 230,0 MPa 100 mm/min
– Wydłużenie przy zerwaniu MD – min. 130,0 % zgodnie z ISO 527 – 3
TD – min. 110,0 % 100 mm/min
– Aktywowana (koronowana) jedno lub oustronnie 44 – 48 mN/m zgodnie z DIN ISO 8296 – Kurczenie się 150 °C, 15 min MD – max. 1,7 % zgodnie z ASTM D 1204
TD – max. 1,2 % zgodnie z ASTM D 1204

4. Folia typu BO PET w ilości 10 t o następujących parametrach technicznych:

					– Grubość – 12 μm +/- 5% zgodnie z ISO 4593
					– Szerokość – 140 mm
					–Nawój– 22000mb
					– Kolor – transparentny
					– Średnica wewnętrzna rdzenia (tulei) – 152 mm
					– Wytrzymałość na rozciąganie MD – min. 220,0 MPa zgodnie z ISO 527 – 3
					
TD – min. 230,0 MPa 100 mm/min
– Wydłużenie przy zerwaniu MD – min. 130,0 % zgodnie z ISO 527 – 3
TD – min. 110,0 % 100 mm/min
– Aktywowana (koronowana) jedno lub obustronnie 44 – 48 mN/m zgodnie z DIN ISO 8296 – Kurczenie się 150 °C, 15 min MD – max. 1,7 % zgodnie z ASTM D 1204
TD – max. 1,2 % zgodnie z ASTM D 1204

Dostawa do siedziby Zamawiającego.

Dodatkowe wymagania dla przedmiotu zamówienia:

Dane techniczne folii uwzględniające wymagane w opisie przedmiotu zamówienia parametry.

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji
 3. Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 4. Pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami dostępna jest na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl