PL

Aktualności

Wynik przetargu

28 kwietnia 2020r.

Informujemy o wynikach postępowania przetargowego na dostawę silikonu do powlekania papieru z przeznaczeniem dla realizacji projektu "Rozwój działalności badawczo-rozwojowej firmy DOLPAP poprzez badania rozwojowe nad produktami papierowymi i foliowymi" w ramach poddziałania 1.2. A "Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Momentive Performance Materials GmbH, Chempark Leverkusen, V7, 51368 Leverkusen z dnia 17.04.2020

Cena wybranej oferty: 142 828,57 zł netto
Łączna ilość uzyskanych punktów: 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów spełniając wszystkie kryteria w zapytaniu ofertowym 01/2020.